Oбщи условия за използване на уеб страница gotvi.lidl.bg

Уеб страницата gotvi.lidl.bg ("Уеб страница") е създадена и се администрира от "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕНД КО КД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, с. Равно поле 2129, ул. "3-ти Март" № 1; данни за контакт: www.lidl.bg/kontakt, тел: 02/8026615 ; основна уеб страница: www.lidl.bg ("Лидл").

Настоящите общи условия за използване на Уеб страницата ("Общи условия") уреждат правилата за ползване на Уеб страницата от Вас (в качеството Ви на посетител или регистриран потребител), както и отношенията Ви с Лидл по повод ползването на Уеб страницата.

Като ползвате Уеб страницата, като Посетител или като Регистриран потребител, Вие декларирате, че сте запознати с Общите условия, както и с Политиката за поверителност, която представлява неразделна част от Общите условия, и се съгласявате с тях. В случай че след като се запознаете с Общите условия, включително с Политиката за поверителност, не сте съгласни с тях, молим, да преустановите незабавно ползването на Уеб страницата.

1. Ползване на Уеб страницата

1.1 Уеб страницата и предлаганите чрез нея услуги могат да се ползват безплатно от всяко физическо лице, навършило 14 г., за лични и нетърговски цели при спазване на настоящите Общи условия.

1.2 Уеб страницата съдържа рецепти за готвене и полезни съвети за процеса на готвене и използваните в процеса на готвене продукти. При условията на т. 2 и т. 3 по-долу ще можете да разглеждате рецептите; да ги запазвате; да ги коментирате, да гласувате за тях и да ги оценявате; да получавате списък с продукти за тях; да участвате в обявени игри и други.

2. Ползване на Уеб страницата от посетител

2.1 Всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на т. 1 по-горе, може да посещава Уеб страницата без регистрация ("Посетител").

2.2 Всеки Посетител може да: (i) зарежда Уеб страницата през избрания от него интернет браузър; (ii) разглежда съдържанието на Уеб страницата; (iii) разглежда рецептите и използва функционалностите, за които не се изисква регистрация по т. 3 по-долу; (iv) разглежда любопитни факти за различните храни, начини на приготвяне, съхранение и др.

3. Ползване на Уеб страницата от регистриран потребител

3.1 Всяко лице, което отговаря на изискванията на т. 1 по-горе, може да се регистрира като потребител на Уеб страницата ("Регистриран потребител").

3.2 Всеки Регистриран потребител, в допълнение към възможностите, посочени т. 2.2 по-горе, може да:

(i) отбелязва рецептите като любими;

(ii) гласува и дава оценка на всяка рецепта;

(iii) има достъп до списък за пазаруване за всяка рецепта;

(iv) дава коментари;

(v) отбелязва рецепта като сготвена;

(vi) участва в игри, които се обявяват допълнително със съответните условия за участие в тях;

(vii) има достъп и до други функции, които биха могли да бъдат предложени на Уеб страницата в даден момент.

3.3 Регистрацията по т. 3.1 по-горе може да бъде направена по един от следните два начина:

(i) като използвате Вашия съществуващ Facebook профил; или

(ii) като попълните регистрационна форма с личните Ви данни, отбелязани със звездичка "*"; да се съгласите с Общите условия и Политиката за поверителност да натиснете бутона "Регистрирай ме".

3.4 Ако се регистрирате на Уеб страницата чрез Ваш съществуващ Facebook профил, Вие няма да можете да извършите друга нова регистрация чрез регистрационната форма достъпна на Уеб страницата, ако имейл адресът от Вашия Facebook профил е идентичен с имейл адреса, който желаете да използвате при извършване на нова регистрация на Уеб страницата чрез попълване на регистрационна форма. В такъв случай, при извършване на нова регистрация чрез попълване на регистрационна форма, е възможно да получите съобщение, че имейл адресът Ви вече е регистриран/използван.

4. Интелектуална собственост

4.1 Обектите на интелектуална собственост (напр. търговски марки, софтуерни програми, бази данни, дизайн, текстовете, рисунки, графики, скици и др. информация и елементи, които са част от съдържанието на Уеб страницата) са собственост на Лидл и/или на неговите партньори, в зависимост от случая. Посетителите и Регистрираните потребители не могат да възпроизвеждат, променят, показват публично, разпространяват по какъвто и да е начин и използват (изцяло или частично) по друг начин част или цялото съдържание на Уеб страницата, без изрично, писмено разрешение на Лидл и на неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали. Посетителите и Регистрираните потребители на Уеб страницата нямат право да използват изцяло или частично търговските марки на Лидл, без изричното предварително съгласие на Лидл.

4.2 С приемане на настоящите Общи Условия, всеки Посетител и Регистриран потребител декларира и гарантира, че:

(i) aвторското право върху снимки, текстове и други елементи, които публикува на Уеб страницата му принадлежи и никое заинтересовано трето лице не се противопоставя на публикуването им на Уеб страницата;

(ii) е получил съгласието на изобразените лица върху снимките, които то публикува в Уеб страницата (включително дава своето собствено съгласие, ако Посетителят/Регистрираният потребител е изобразеното лице върху снимките), когато такива се публикуват и ако такова съгласие е необходимо, съгласно българското законодателство;

(iii) ще оказва необходимото съдействие на Лидл по всички възможни начини в случай на спорове във връзка с правата върху снимките, текстовете и другите елементи, публикувани от него на Уеб страницата, включително, но не само като урежда в бъдеще изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка всяка претенция срещу Лидл по отношение на правата върху снимките, текстовете и другите елементи, публикувани на Уеб страницата, респективно ще освобождава Лидл от всякакви претенции, направени по съдебен, извън съдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка със снимките, текстовете и другите елементи, публикувани на Уеб страницата, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Лидл, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни;

(iv) се задължава да обезщети Лидл за всички вреди, претърпени във връзка или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална собственост от Посетителя и/или Регистрирания потребител чрез публикуваните от него на Уеб страницата материали, включително и за тези вреди, които Лидл е претърпял в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Лидл, във връзка с това използване;

(v) с приемане на настоящите Общи Условия, всеки Посетител и Регистриран потребител предоставя безвъзмездно на Лидл, неизключителните права за използване на снимките, текстовете и другите елементи, публикувани от съответния Посетител и Регистриран потребител на Уеб страницата, включително но не само предоставя на Лидл правото по своя собствена преценка да възпроизвежда, публично да показва и да разпространява сред неограничен брой лица (напр. във Facebook страницата на Лидл; уеб страницата на Лидл: www.lidl.bg; печатни и онлайн рекламни брошури на Лидл; електронен бюлетин и мобилно приложение на Лидл) снимките, текстовете и другите елементи, публикувани на Уеб страницата; да реши дали те могат да бъдат разгласени и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, да спре използването им и др. Посетителите и Регистрираните потребители предоставят правата по настоящата т. (v) за срок от 10 (десет) години, за територията на целия свят, като Лидл има право да използва предоставените му обекти на интелектуална собственост изцяло по своя преценка, по какъвто начин прецени и многократно.

5. Други

5.1 Лидл си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, както и структурата и съдържанието на Уеб страницата, когато това се налага поради промени в нормативни актове; искания и действия на регулаторни органи; промяна в пазарните условия; поради системни нарушения на Общите условия; други обективни обстоятелства с цел по-добра ефективност и оперативност на Уеб страницата; при промяна в рекламната и маркетингова политика на Лидл; и/или при форсмажорни обстоятелства. Промените в Общите условия ще бъдат отразявани и публикувани на Уеб страницата преди да влязат в сила. Актуалните Общи условия за участие могат да бъдат намерени на Уеб страницата. Промените в структурата и съдържанието на Уеб страницата влизат в сила с тяхното публикуване.

5.2 Лидл има право да преустанови съществуването на Уеб страницата по всяко време, обявявайки това по реда на т. 5.1, в случай че настъпят материални злоупотреби; промяна в пазарните условия; нарушаване на настоящите Общи условия или форсмажорни обстоятелства; както и в случаи на промяна на рекламната и маркетингова политика на Лидл; прекратяване на съвместната маркетингова дейност на Лидл с г-н Манчев и г-н Шишков във връзка със Уеб страницата, като в тези случаи Лидл не дължи компенсация на Посетителите и Регистрираните потребители. Лидл ще обяви предварително датата, от която съществуването на Уеб страницата ще бъде прекратено.

5.3 Лидл не носи отговорност за регистрации в Уеб страницата, които са се забавили или не са осъществени в резултат на технически проблеми с телекомуникационните системи. Лидл не носи отговорност и за случаите, в които Посетителите и Регистрираните потребители нямат достъп или достъпът до Уеб страницата им е ограничен по причини извън контрола на Лидл.

5.4 Възможно е Уеб страницата да съдържа линкове към други електронни страници, източници на информация и реклами, за чието съдържание Лидл не носи отговорност. Лидл не носи отговорност и не упражнява контрол върху изображенията (web beacons) и бисквитите (cookies), които тези страници биха могли да съдържат. Лидл не носи отговорност за политиката на поверителност на тези страници. Лидл не носи отговорност за загуби, повреди, материални и нематериални вреди, причинени от съдържание, облаги или услуги, предлагани от подобни външни връзки. Посетителите и Регистрираните потребители трябва да претендират за нанесените им вреди пред администраторите на конкретната електронна страница.

5.5 Лидл си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно; несъвместимо с Уеб страницата; обидно; дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. Ако Лидл узнае, че даден Посетител или Регистриран потребител не спазва настоящите Общи условия, включително публикува на Уеб страницата съдържание, което е неподходящо и неуместно; несъвместимо с Уеб страницата; обидно; дискриминационно или противоречащо на добрите нрави, Лидл има право да ограничи или прекрати достъпа му до Уеб страницата.

5.6 Лидл не носи отговорност за претърпени от Посетител или Регистриран потребител загуби и/или вреди, които са следствие или по някакъв начин са свързани с достъпа, ограничаване на достъпа или ползването на Уеб страницата.

5.7 В случай че някои от услугите, предоставяни чрез Уеб страницата, имат свои условия за ползване, те ще имат предимство пред настоящите Общи условия по отношение на съответната услуга.

5.8 Евентуално възникнали спорове между Лидл, от една страна, и Посетителите или Регистрираните потребители, от друга страна, в нея се решават чрез преговори между страните или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Общите условия, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

5.9 Посетителите и Регистрираните потребители се съгласяват, че носят отговорност за всяко нарушение на своите задължения по настоящите Общи условия и за всички последици от такова нарушение.

Настоящата политика за поверителност ("Политика за поверителност") урежда обработването на Вашите лични данни, както и употребата на бисквитки (cookies) при използването на Уеб страница: gotvi.lidl.bg ("Уеб страница").

Политиката за поверителност представлява неразделна част от общите условия за използване на Уеб страницата (наричани за краткост "Общи условия"). Съгласявайки се с Общите условия, Вие се съгласявате и с Политиката за поверителност. В случай че след като се запознаете с Общите условия, включително с настоящата Политика за поверителност, не сте съгласни с тях, молим, да преустановите незабавно ползването на Уеб страницата.

Уеб страницата е създадена и се администрира от "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕНД КО КД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, с. Равно поле 2129, ул. "3-ти Март" № 1; данни за контакт: lidl.bg/kontakt, тел: 0800 14141 ("Лидл").

1. Лични данни

1.1 Предоставяните лични данни, за целите на: (i) Уеб страницата и (ii) предоставяните чрез Уеб страницата услуги, се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове към него ("ЗЗЛД"), Общите условия и настоящата Политика за поверителност, представляваща неразделна част от Общите условия.

1.2 Администратор на личните данни, предоставяни чрез тази Уеб страница, е Лидл, регистриран администратор на лични данни, в съответствие със ЗЗЛД, под идентификационен № 286250.

1.3 Предоставянето на лични данни е доброволно. Ако сте Посетител, бихте могли да използвате част от услугите на Уеб страницата (напр. да (а) разглеждате рецепти, (б) получавате любопитни факти за различните видове храни, продукти, процеси и др.) без да е необходимо да предоставяте Ваши лични данни. За да използвате всички услуги, които предлага тази Уеб страница (напр. за да: (а) участвате в игри, (б) гласувате за дадена рецепта, (в) давате оценка на дадена рецепта, (г) предоставяте коментари и др.), е необходимо да извършите регистрация, съгласно разпоредбите на Общите условия т.е. да се регистрирате, като използвате Ваш съществуващ Facebook профил или като извършите нова регистрация на самата Уеб страница. Ако се регистрирате на Уеб страницата чрез Ваш съществуващ Facebook профил, Вие няма да можете да извършите друга нова регистрация чрез регистрационната форма достъпна на Уеб страницата, ако имейл адресът от Вашия Facebook профил е идентичен с имейл адреса, който желаете да използвате при извършване на нова регистрация на Уеб страницата чрез попълване на регистрационна форма. В такъв случай, при извършване на нова регистрация чрез попълване на регистрационна форма, е възможно да получите съобщение, че имейл адресът Ви вече е регистриран/използван.

1.4 При регистрацията си на Уеб страницата чрез:

(i)  Вашия Facebook профил, Вие предоставяте достъп до Вашия публичен Facebook профил и посочените в него Ваши лични данни, като: име, фамилия, псевдоним, профилна снимка, имейл адрес, пол и до други Ваши лични данни (в зависимост от ограниченията зададени от Вас във Facebook). Предоставянето на личните ви данни от Вашия публичен Facebook профил е необходимо условие, за да извършите регистрация, съгласно настоящата т. 1.4. (i). Ако Вие не желаете да предоставите личните си данни от публичния Ви Facebook профил, Вие няма да може да се регистрирате на Уеб страницата чрез Вашия Facebook профил.

(ii) извършване на нова регистрация чрез попълване на регистрационна форма, достъпна на Уеб страницата, респективно при използване на някои от услугите на Уеб страницата (напр. при участие в игри чрез Уеб страницата), Вие трябва да предоставите отбелязаните със "*" Ваши лични данни (напр. име, фамилия, псевдоним и имейл адрес). Предоставянето на отбелязаните със "*" Ваши лични данни е необходимо условие, за да извършите регистрация, съгласно настоящата т. 1.4. (ii), респективно за да използвате част от услугите на Уеб страницата (в зависимост от случая). Ако Вие не предоставите исканите от Вас и отбелязани със "*" лични данни, Вие няма да може да се регистрирате, съответно да използвате част от услугите на Уеб страницата (в зависимост от случая).

Предоставянето по Ваше желание на допълнителни лични данни (извън посочените в т.1.4. (i) и (ii)) е доброволно и не е задължително условие за извършване на регистрация на Уеб страницата, съгласно т.1.4. от Политиката за поверителност, респективно за използването на услугите, предоставяни от Лидл чрез Уеб страницата при извършена регистрация. Приемайки настоящата Политика за поверителност, Вие се съгласявате с обработването, в съответствие с Политиката за поверителност, на Вашите лични данни, които по Ваша преценка предоставяте.

В зависимост от услугите, които използвате на Уеб страницата (напр. участие в игри или даване на коментари), Ваши лични данни (напр. профилна снимка, първо име и/или псевдоним) може да бъдат публикувани на Уеб страницата или може да получите имейл (който ще бъде изпратен до имейл адреса, който сте предоставили при регистрацията си).

1.5 Вие се задължавате да предоставяте само и единствено Ваши собствени лични данни. При предоставяне на Ваши лични данни, Вие се задължавате да предоставите верни, точни и пълни Ваши лични данни.

1.6 Вие носите отговорност за запазването в тайна на Вашата парола, както и за всички действия, които се извършват чрез Вашият профил на Уеб страницата. При всяко съмнение за неправомерно използване на Вашият профил на Уеб страницата или при опасност от неправомерното му използване, Вие се задължавате незабавно да уведомите Лидл. Лидл си запазва правото да блокира или отстрани профила Ви, ако Лидл има основателна причина да го направи (напр. ако се изисква по закон, с цел предотвратяване на нарушение, при установяване на нарушение, ако предоставените от Вас лични данни са фалшиви, грешни, неточни или непълни или при установяване на друго нарушение).

1.7 Личните данни, предоставени на и обработвани от Лидл, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (а) търговски партньори и контрагенти на Лидл, участващи в администрирането на Уеб страницата или в организацията при предоставянето на дадени услуги чрез Уеб страницата (напр. рекламни агенции при организирането на игри на Лидл чрез Уеб страницата), (б) трети лица действащи от името и под контрола на Лидл (напр. IT специалисти, партньори на Лидл участващи в техническата поддръжка на Уеб страницата и други подизпълнители), както и (в) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

1.8 Лидл е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни. Личните данни се обработват за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се събират.

1.9 Вие имате право, при условията на ЗЗЛД, да поискате от Лидл:

(і)       безплатно да получите достъп до отнасящите се до Вас лични данни;

(іі)      по всяко време да поискате от Лидл да: а) заличи, коригира или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Лидл. В случай на заличаване или блокиране на личните Ви данни няма да бъде възможно да използвате Уеб страницата, като регистриран потребител (в съответствие с т. 3 от Общите условия - Ползване на Уеб страницата от регистриран потребител), но ще имате възможност да използвате Уеб страницата, като посетител (в съответствие с т.2 от Общите условия - Ползване на Уеб страницата от посетител).

(іii)     да възразите пред Лидл срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните Ви данни няма повече да бъдат обработвани.

както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

За да упражните правата си по т. (i), (ii) и (iii) по-горе, Вие трябва да изпратите на адреса на Лидл: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, писмено заявление, което съдържа Ваше име, адрес, имейл адрес и други данни за идентификация, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията по т. (i) по-горе (напр. ако при упражняване на правото си на достъп Вие поискате потвърждение за това, дали отнасящи се до Вас лични данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите лични данни и за получателите или категориите получатели, на които личните данни се разкриват и др.). Заявлението следва да бъде подписано от Вас и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с Вас. При подаване на заявление чрез упълномощено от Вас лице, към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Лидл отговаря на искането Ви, в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД.

1.10 Директен маркетинг

Възможно е Лидл да обработва личните Ви данни и за целите на директния маркетинг (напр. изпращане на електронен бюлетин на Лидл, новини, подобрения, предлагане на нови стоки/услуги, за промоции, маркетингови кампании, допитване с цел проучване за дадена услуга). Възможно е Лидл да разкрие личните Ви данни на трети лица за целите на директния маркетинг, съответно личните Ви данни биха могли да бъдат използвани от съответните трети лица за целите на директния маркетинг.

Вие имате право по всяко време свободно да възразите: (а) личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, (б) личните Ви данни да бъдат разкрити на трети лица за целите на директния маркетинг, съответно личните Ви данни да бъдат използвани от съответните трети лица за целите на директния маркетинг. За да упражните правото си по-горе, Вие трябва да изпратите имейл с искането си до имейл адреса на Лидл personaldata.protection@lidl.bg. Вие бихте могли да изразите несъгласието си да получавате електрония бюлетин на Лидл (i) ако при регистрацията на Уеб страницата, съгласно т.1.4. (ii) от Политиката за поверителност, не отбележите, че желаете да получавате електронен бюлетин или (ii) като  се отпишете по всяко време на адрес:
https://ssl.lidl.bg/bg/Newsletter_unsubscribe.htm

1.11 Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД Вие, приемайки Общите условия и настоящата Политика за поверителност (представляваща неразделна част от Общите условия): (а) декларирате, че сте прочел/-а и сте запознат/-а с Общите условия и настоящата Политика за поверителност (представляваща неразделна част от Общите условия) и сте съгласен/-а с тях, (б) декларирате, че сте запознат/-а с категориите получатели, целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните Ви данни; (в) декларирате, че предоставяте доброволно личните Ви данни, (г) изразявате изричното си, доброволно и информирано съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани съобразно Общите условия и настоящата Политика за поверителност (представляваща неразделна част от Общите условия), (д) изразявате изричното си, доброволно и информирано съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, в съответствие с т.1.10 от Политиката за поверителност и сте запознат/-а с правото си да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, в съответствие с т.1.10 от Политиката за поверителност, и (е) изразявате изричното си, информирано и доброволно съгласие Ваши лични данни, като профилна снимка, първо име и/или псевдоним, както и в определени случаи (в зависимост от предоставяната чрез Уеб страницата услуга) други Ваши лични данни да бъдат публикувани на Уеб страницата.

2. "Бисквитки" (Cookies)

2.1.    За да направим посещенията Ви на Интернет страницата възможно най-функционални, използваме т. нар. "бисквитки" (Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск. Следният списък представя използваните от нас бисквитки и целта, за която ги използваме. Някои от тях допринасят за оптималното използване на Интернет страницата. Те вече са запаметени на Вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме Вашето съгласие. Други бисквитки ще се запаметят едва след като сме взели Вашето съгласие.

(i)       Сесийни бисквитки

zxadwz

dsSession

Тази сесийна бисквитка се съхранява във временната памет и не се запазва след затваряне на браузъра. Сесийните бисквитки не събират информация за компютъра и потребителя. Те идентифицират сесията без персонално да разпознават потребителя.

(ii)      Бисквитка за уебтрафик

etcnt_ID

След инсталиране бисквитката анализира убетрафика към сайта на lidl.bg. Прериодът на съхранение е 42 дни. След това тя се изтрива.

(iii)     Бисквитка за разпознаване на първата страна

et_coid

Тази бисквитка спомага за разпознаване на потребителя и управление на сесията. Периодът на съхранение е 25 дни. След това тя се изтрива.

(iv)     Бисквитка за разпознаване на третата страна

et_coid

Бисквитката спомага за разпознаване на потребителя и управление на сесията. Прериода на съхранение е 25 дни. След това тя се изтрива.

(v)      Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки позволяват да бъде събирана информация, свързана с употребата на Уеб страницата. По този начин се предоставя възможност на Лидл да подобри функционалността и дизайна на Уеб страницата си. Аналитични бисквитки биха могли да се използват за анализ по какъв начин потребителите използват Уеб страницата. Например, възможно е Лидл да използва услуга за уеб анализ Гугъл Аналитикс (Google Analytics), предоставяна от Google, Inc ("Google"). Гугъл Аналитикс също използва бисквитки. Получената чрез бисквитките информация се използва, за да се извърши оценка на начините на използване на Уеб страницата и дейностите извършвани на Уеб страницата. Информацията генерирана чрез бисквитките би могла да се съхранява от Google на сървъри, намиращи се в САЩ. Информацията обработвана чрез Гугъл Аналитикс може да се предоставя на трети лица от Google или Лидл, когато това се изисква от приложимото законодателство или когато съответните трети лица обработват информацията от името на Лидл и/или Google. Повече информация за Гугъл Аналитикс бихте могли да намерите тук: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Бихте могли да се откажете от бисквитките, използвани за услугата Гугъл Аналитикс, като инсталирате следния разширен модул: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Модулът е съвместим с Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 8-11 и Opera. За да функционира, модулът трябва да бъде инсталиран коректно на Вашия браузър. При деактивирането на бисквитките е възможно част от функционалността на Уеб страницата да се влоши или да не функционира.

(vi)     Ремаркетинг

Ние използваме услугата "Ремаркетинг" с цел да рекламираме онлайн и с цел рекламите да бъдат по-подходящи за Вас. Анонимизирана информация за поведението на потребителите при използване на Уеб страницата (събрана чрез използване на услугата "Ремаркетинг") се съхранява на устройствата на потребителите чрез бисквитки. Ремаркетинг бисквитките се използват от трети лица (включително от Google) да показват реклами на Лидл на други уеб страници (т.е. персонализирани банери на Лидл биха могли да бъдат показани на други уеб страници) или реклами биха могли да бъдат показани, когато потребителите търсят в търсачката на Google термини, свързани с продукти на Лидл. Рекламите са приспособени към потребителите, в зависимост от това какви секции от Уеб страницата на Лидл посещават. Потребителите биха могли да се откажат от услугата "Ремаркетинг" или да контролират предпочитанията си по отношение на рекламите, като натиснат тук: http://www.google.com/ads/preferences/.

2.2. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки. Всеки браузър може да се настрои така, че да не записва бисквитки или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате, как да направите това, моля вижте настройките на Вашия браузър по отношение на това как да не съхранявате или да премахнете бисквитките.

3. Други

3.1.    По въпросите, които не са уредени в Общите условия и настоящата Политика за поверителност (представляваща неразделна част от Общите условия), се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.

4. Въпроси

4.1.    Ако имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля свържете се с нас на посочените по-долу координати и ние с удоволствие ще Ви отговорим.

Данни за контакт:

ЛИДЛ България ЕООД енд КО. КД

ул. „3-ти март“ № 1

2129 Равно поле

Имейл адрес: personaldata.protection@lidl.bg

ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД

Вписано в Търговския регистър под ЕИК 131071587 и с ДДС номер BG131071587

Адрес на редакцията:
ЛИДЛ България ЕООД енд КО. КД
ул. „3-ти март“ № 1

2129 Равно поле

Контакт:

Телефон: 080014141
 или
www.lidl.bg/kontakt.htm